Algemene voorwaarden gebruikers

Artikel 1  – Toepassing

Deze voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn in de relatie tussen jou en Cafedeco B.V., een onderneming die is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71916229 (‘Cafedeco’, ‘wij’ of ‘ons’). Cafedeco exploiteert een website, te vinden via www.cafedeco.nl (de ‘Site’), die erop is gericht om zoeken, vinden en kopen bij elkaar te brengen van alles wat met interieur te maken heeft.

Artikel 2  – Registratie

 • Voor het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Site is het nodig dat je informatie over jezelf verstrekt aan ons, zoals je naam en e-mail adres. Vul alle gegevens naar waarheid in en controleer alle ingevoerde gegevens goed, want wij gebruiken deze om met jou te communiceren. Als je informatie verstrekt, moet je 18 jaar of ouder zijn.
  • We behandelen persoonlijk identificeerbare informatie die je verstrekt in overeenstemming met ons Privacybeleid
  • Als je je e-mail gegevens aan ons hebt verstrekt, behouden wij ons het recht voor om je soms te benaderen met berichten over onze producten en diensten. Uiteraard kun je je altijd weer afmelden voor de ontvangst van dit soort berichten.

Artikel 3 – Privacy

Door de Site op enige manier te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden van het Privacybeleid, ongeacht of je persoonlijke gegevens hebt verstrekt. Je kunt ons altijd verzoeken om gegevens die je aan ons hebt verstrekt, te verwijderen; zie hiervoor het Privacybeleid.

Artikel 4 – Acceptabel gebruik

4.1 We gaan ervan uit dat je de Site gebruikt voor  persoonlijk / niet commercieel gebruik. Als je van de Site gebruik maakt en via de Site in contact komt met medewerkers van Cafedeco of derden, stem je ermee in om je te houden aan algemeen aanvaarde fatsoenlijke omgangsnormen. In dat kader zal je je ervan onthouden om te communiceren op een manier die bedreigend, intimiderend, inbreuk makend op privacy, beledigend, onrechtmatig, haatdragend, discriminerend, pornografisch of obsceen is.

4.2 Onder acceptabel gebruik van de Site verstaan wij ook dat je niet probeert om de Site en achterliggende soft- en hardware te verstoren door middel van virussen, overbelasting, “overspoelen”, “spammen”, “laten crashen” of op een andere manier via malware ontregelen.

4.3 Als een gebruiker van de Site zich niet houdt aan de regels voor acceptabel gebruik, behouden wij ons het recht voor om je als gebruiker te blokkeren van toegang tot de Site en de gegevens van jou, voor zover in ons bezit, te verwijderen.

Artikel 5  – Reviews

5.1 Het is mogelijk om op bepaalde gedeelten van de Site, een review (‘Review’) te plaatsen. De Review kan zien op een via het platform van Cafedeco aangeboden product of dienst van een derde. Om Reviews van toegevoegde waarde te laten zijn voor de Site, dient een Review te voldoen aan de volgende voorwaarden:

•       De gebruiker die de Review plaatst is geen eigenaar, bestuurder, werknemer of anderszins financieel

belanghebbende (‘Belanghebbende’) van de onderneming van de producten of diensten die het onderwerp zijn van de Review, en de Belanghebbende is ook geen concurrent hiervan;

•        De Review is gebaseerd op een eigen ervaring met de producten of diensten of het bedrijf of de persoon op wie de Review betrekking heeft;

•        De Review is waarheidsgetrouw en volledig;  

•        De Review is niet in strijd met artikel 4, dat ziet op Acceptabel Gebruik van de Site;

•        Als je voor het schrijven van de Review een financiële compensatie of een andere stimulans hebt of zal

ontvangen, zal je dit duidelijk noemen in de tekst van de Review, zelfs als het bedrag of de waarde hiervan klein is.

5.2 Cafedeco kan op eigen initiatief en ter eigen beoordeling Reviews verwijderen die niet voldoen aan de voorwaarden in dit artikel. Als je van mening bent dat een Review van een andere gebruiker niet voldoet aan de voorwaarden, verzoeken wij je om ons hierop te wijzen via info@cafedeco.nl.

Artikel 6  – Informatie van derden op de Site

 • Houd er rekening mee dat de Site toegang biedt tot inhoud, producten en diensten van derden en interacties biedt met derden waarover wij geen controle hebben. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor, noch onderschrijven of controleren wij de inhoud, het aanbod of het gedrag van derde partijen (inclusief maar niet beperkt tot de producten of diensten aangeboden door derden of de beschrijvingen van de producten of diensten aangeboden door derden). Cafedeco voert bijvoorbeeld geen controles uit op de professionals die op de Site staan ​​vermeld. Vertoning op de Site komt niet neer op goedkeuring of verificatie door ons. We geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van inhoud die door iemand op de Site wordt geplaatst.
  • Het voorgaande brengt met zich mee dat wij wat betreft producten die via de Site zijn te vinden bij online verkopers, niet kunnen garanderen of (i) vermelde prijzen juist zijn en (ii) de genoemde verkoper het product daadwerkelijk op voorraad heeft. Uiteraard vernemen wij het wel graag via info@cafedeco.nl als je onjuistheden ontdekt.
  •  Het in lid 1 bepaalde betekent ook dat wij niet kunnen garanderen dat interieurspecialisten die zijn te boeken via de Site (i) beschikbaar zijn op het door jou gewenste moment en (ii) adviezen geven waar je wat mee kan. Uiteraard vernemen wij het wel graag via info@cafedeco.nl als een interieurspecialist niet aan je verwachtingen voldeed.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

 • Via de Site kun je materiaal plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot foto’s. Alle materialen die je op de Site plaatst, worden gezamenlijk ‘Jouw Materiaal’ genoemd. Je stemt ermee in dat Jouw Materiaal, als je hebt gekozen voor plaatsing op de Site, door het grote publiek kan worden bekeken en niet als privé of vertrouwelijk zal worden behandeld.
  • Je stemt ermee in dat Jouw Materiaal geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • De Site bevat lay out, het Cafedeco logo en -iconen, ontwerpen, teksten, beeldmateriaal en informatie afkomstig van Cafedeco dat gezamenlijk wordt aangeduid als het ‘Cafedeco Materiaal’. Het Cafedeco Materiaal is beschermd door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten. Al het Cafedeco Materiaal is eigendom van Cafedeco en je onderkent dat je daar geen inbreuk op zal maken door Cafedeco Materiaal te kopiëren, vermenigvuldigen of anderszins zal gebruiken voor commerciële exploitatie door jou. Met het ter beschikking stellen van de Site, verlenen we een beperkte, niet-exclusieve licentie voor gebruik en toegang tot het Cafedeco Materiaal uitsluitend in verband met gebruik door jou van de Site.
  • De Site bevat lay out, logo’s, ontwerpen, teksten, beeldmateriaal en informatie afkomstig van derden dat gezamenlijk wordt aangeduid als het ‘Derden Materiaal’. Het Derden Materiaal is beschermd door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten. Al het Derden Materiaal is eigendom van derden en je onderkent dat je daar geen inbreuk op zal maken door Derden Materiaal te kopiëren, vermenigvuldigen of anderszins zal gebruiken voor commerciële exploitatie door gebruiker zelf, al dan niet in een eigen (digitale) omgeving van gebruiker. Met het ter beschikking stellen van de Site, verlenen we een beperkte, niet-exclusieve licentie voor gebruik en toegang tot het Derden Materiaal uitsluitend in verband met gebruik door jou van de Site.
  • Uitsluitend na schriftelijke toestemming van Cafedeco, kan van de bovenstaande artikelen worden afgeweken en het materiaal wel worden gebruikt door gebruiker.

Artikel 8 – Herroepingsrecht “boek een stylist”

 • Als je via de Site gebruik maakt van de service “boek een stylist”, dan is dat een koop op afstand. De wet kent aan consumenten het recht toe om een koop of afstand te herroepen. Vanwege zowel de maatwerk aard van deze dienst als het spoedige advies dat je zal willen ontvangen, kan deze echter niet meer herroepen worden zodra de stylist een aanvang heeft gemaakt met het met geven van het interieuradvies. Onder een aanvang wordt verstaan het eerste contact vanuit de stylist richting jou. Daarom ga je wat betreft “boek een stylist” akkoord met de volgende voorwaarden:
 • Je bent ermee akkoord dat de dienst direct wordt geleverd; en
 • Verklaart hierbij dat je afstand doet van je herroepingsrecht op het moment dat er een begin is gemaakt met het leveren van het interieuradvies.

In het boekingsproces zal je bovenstaande twee punten aan moeten vinken waarmee je je instemming hiermee bevestigt. Er wordt dan direct gestart met de levering van de dienst, maar je hebt dan geen herroepingsrecht meer zodra de stylist een aanvang heeft gemaakt met het leveren van het advies.

 • Als jij hebt aangegeven dat de dienst direct geleverd moet worden en de stylist de dienst nog niet begonnen is met het leveren van het advies, dan mag je gedurende de wettelijke herroepingstermijn alsnog herroepen.
  • Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, dan meld je dit aan ons binnen de bedenktijd door middel van een bericht aan info@cafedeco.nl, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat je gebruik wil maken van je herroepingsrecht.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1    Cafedeco faciliteert via de Site slechts een platform dat contact mogelijk maakt tussen geïnteresseerden in interieurproducten en –adviezen en de aanbieders van interieurproducten en –adviezen. Vanwege de slechts faciliterende rol van Cafedeco, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot schade wegens inhoud geplaatst door een derde partij op de Site, zoals een verkoper van interieurproducten of aanbieder van interieuradvies, de juistheid van productomschrijvingen of andere productinformatie zoals prijs en verkopende partijen en de beschikbaarheid bij hen, de inhoud en juistheid van websites van derden die toegankelijk zijn via de Site, de kwaliteit van diensterlening of het gedrag van een derde partij met wie je in contact komt via de Site, een en ander voor zover afwijzing van aansprakelijkheid wettelijk is toegestaan.

9.2    Cafedeco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van via de Site verkregen stijladviezen.    

Artikel 10 – Wijzigen van de voorwaarden en de Site

10.1 We behouden ons het recht voor om op elk moment:

 • deze Voorwaarden te wijzigen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; 
 • de Site te veranderen, inclusief het geheel of gedeeltelijk verwijderen of stopzetten van informatie of diensten of andere functies.

10.2   Alle wijzigingen die we in de Voorwaarden en de Site aanbrengen, worden direct van kracht tenzij je binnen 30 dagen aan ons kenbaar maakt dat je hier niet mee akkoord bent. Je voortdurende gebruik van de Site na zo’n wijziging beschouwen wij als je aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden en/of Site. Als je het niet eens bent met één van de updates van deze Voorwaarden en/of de Site, verzoeken wij je om de Site niet langer te gebruiken. Zorg ervoor dat je regelmatig naar de Site terugkeert om ervoor te zorgen dat je bekend bent met de meest recente versie van de Voorwaarden en de Site.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

We gaan er natuurlijk van uit dat we geen geschil met elkaar krijgen. Mocht het echt niet lukken om er onderling uit te komen, dan zal rechtbank Amsterdam bevoegd zijn die daarbij zal oordelen naar Nederlands recht.