Voorwaarden partners

Cafedeco algemene voorwaarden zakelijke gebruikers

Artikel 1  – Toepassing

 1. Deze voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn in de overeenkomst tussen jou als aangesloten partner (‘Partner’) en Cafedeco B.V., een onderneming die is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71916229 (‘Cafedeco’, ‘wij’ of ‘ons’). Cafedeco exploiteert een website, te vinden via www.cafedeco.nl (de ‘Site’), die erop is gericht om zoeken, vinden en kopen bij elkaar te brengen van alles wat met interieur te maken heeft.
 2. Als onze juridische wederpartij merken wij aan de partij die het abonnement met ons is aangegaan. Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cafedeco de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. Indien een Partner in feite meerdere gerelateerde partners vertegenwoordigt, behoudt Cafedeco zich het recht voor om voor deze gerelateerde partners het aangaan van afzonderlijke abonnementen te verlengen; een en ander ter discretie van Cafedeco.

Artikel 2  – Partner informatie op de Site

 1. Door het aangaan van het abonnement en het daarbij behorende pakket, zal de onderneming van Partner op de Site geprofileerd worden op basis van van Partner afkomstige informatie en materiaal (het ‘Partner Materiaal’). Partner onderkent dat hij in dat kader accurate, waarheidsgetrouwe en volledige informatie over zijn onderneming en producten verstrekt en alle bedrijfsinformatie up-to-date zal houden.
 2. Partner zal geen Partner Materiaal op de Site plaatsen dat:
 1. inbreuk maakt op het auteursrecht, modelrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van ons of enige derde partij (zie hierover ook artikel 3);
 2. conflicteert met imago, de goodwill of reputatie van Cafedeco;
 3. in strijd is met toepasselijke wetgeving of aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke aansprakelijkheid of het begaan van een strafbaar feit.
 4. Wat betreft te tonen producten, zal Partner geen producten in het Partner Materiaal opnemen die betrekking hebben op:
  1. illegale producten;
  2. gestolen of namaakproducten;
  3. gebruikte producten, met uitzondering van echte vintage of antieke producten;
  4. defecte producten;
  5. wapens (kan in zeldzame gevallen aanvaardbaar zijn als deze kunst of antiek zijn);
  6. producten die de naam of het merk van een bedrijf, ontwerper of kunstenaar gebruiken in de titel of beschrijving terwijl deze producten niet zijn gemaakt of geautoriseerd door het bedrijf, de ontwerper of de artiest ( zoals “geïnspireerd op …”);
  7. producten die anderszins inbreuk maken op de auteursrechten, modelrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van derden;
  8. producten die aanstootgevende, gewelddadige, obscene, wrede of ongepaste inhoud bevatten in productnamen, beschrijvingen, logo’s of afbeeldingen.
  9. Het is ter uitsluitende discretie van Cafedeco om te beoordelen of Partner Materiaal niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in dit artikel. Indien Cafedeco oordeelt dat Partner Materiaal plaatst dat niet voldoet aan de vereisten, dan behoudt Cafedeco zich het recht voor om naar eigen goeddunken onmiddellijk het Partner Materiaal te verwijderen, de doorverwijzing naar de onderneming van Partner op te schorten en/of het abonnement met Partner te beëindigen zonder dat enig recht op teruggave van reeds betaalde kosten van het abonnement bestaat.

Artikel 3  – Intellectueel eigendom

 1. Door Partner Materiaal op de Site te plaatsen, verklaart Partner dat hij over de intellectuele eigendomsrechten beschikt met betrekking tot het Partner Materiaal, danwel, dat hij alle benodigde licenties of toestemmingen van betrokken partijen heeft verkregen om het Partner Materiaal op de Site te gebruiken. Partner aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het voorkomen van inbreuk op het intellectuele eigendom of persoonlijke rechten van derden in verband met het Partner Materiaal.
 2. Partner verleent aan Cafedeco, zonder recht op compensatie aan Partner of anderen, een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde licentie (inclusief het recht op sublicentie via meerdere niveaus) voor het openbaar weergeven van het Partner Materiaal, of enig deel daarvan, in elk formaat, via alle
  denkbare media of distributiemethoden voor de duur van het abonnement. Het is Cafedeco toegestaan om in het kader van communicatie en marketingacties de naam van Partner te communiceren naar derden in de hoedanigheid van de aansluiting van Partner bij Cafedeco.
 3. Indien Partner Cafedeco verzoekt om materiaal van Partner te plaatsen op de Site en Partner met dit doel aan Cafedeco toegang verleent (door ter beschikking van een wachtwoord, inlog link aan Cafedeco etc) tot beelden en andere content van Partner, dan wordt verondersteld dat deze toestemming ziet op al het materiaal waartoe Cafedeco toegang krijgt.
 4. Door het aangaan van het abonnement, verleent Partner toestemming aan Cafedeco om de content van zijn Instagram account te gebruiken voor het uitvoeren van de diensten die onderdeel zijn van het gekozen abonnement.
 5. We erkennen dat Partner, of, indien van toepassing, zijn licentiegevers, rechthebbende blijft van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Partner Materiaal, en dat geen eigendom van intellectuele eigendomsrechten wordt overgedragen aan ons onder deze overeenkomst. 
 6. De Site bevat lay out, het Cafedeco logo en -iconen, ontwerpen, teksten, beeldmateriaal en informatie afkomstig van Cafedeco dat gezamenlijk wordt aangeduid als het ‘Cafedeco Materiaal’. Het Cafedeco Materiaal is beschermd door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten. Al het Cafedeco Materiaal is eigendom van Cafedeco en Partner onderkent dat hij daar geen inbreuk op zal maken door Cafedeco Materiaal te kopiëren, vermenigvuldigen of anderszins zal gebruiken voor commerciële exploitatie door Partner. Met het ter beschikking stellen van de Site, verlenen we een beperkte, niet-exclusieve licentie voor gebruik en toegang tot het Cafedeco Materiaal uitsluitend in verband met het gebruik door Partner van de Site. Gebruik van het Cafedeco Materiaal kan uitsluitend na schriftelijke overeenstemming tussen Partner en Cafedeco door Partner gebruikt worden.  
 7. De Site bevat lay out, logo’s, ontwerpen, teksten, beeldmateriaal en informatie afkomstig van derden dat gezamenlijk wordt aangeduid als het ‘Derden Materiaal’. Het Derden Materiaal is beschermd door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten. Al het Derden Materiaal is eigendom van derden en Partner onderkent dat hij daar geen inbreuk op zal maken door Derden Materiaal te kopiëren, vermenigvuldigen of anderszins zal gebruiken voor commerciële exploitatie door Partner zelf, al dan niet in een eigen (digitale) omgeving van Partner. Met het ter beschikking stellen van de Site, verlenen we een beperkte, niet-exclusieve licentie voor gebruik en toegang tot het Derden Materiaal uitsluitend in verband met gebruik door Partner van de Site.
 8. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van Cafedeco, kan van de bovenstaande artikelen worden afgeweken en het materiaal wel worden gebruikt door gebruiker.
 9. Als Partner een schending van intellectuele eigendomsrechten van zichzelf, derden of van ons constateert, verzoeken wij om hiervan een melding bij ons te doen via info@cafedeco.nl met vermelding van zo nauwkeurig mogelijke informatie inzake de vermeende schending.

Artikel 4 – Privacy

 1. Door een abonnement aan te gaan, verkrijgt Cafedeco persoonsgegevens van Partner. Door het aangaan van het abonnement ga je akkoord met de voorwaarden van het Privacybeleid van Cafedeco. Je kunt ons altijd verzoeken om gegevens die je aan ons hebt verstrekt, te verwijderen, een en ander voor zover de goede dienstverlening door Cafedeco daardoor niet onmogelijk wordt; zie hiervoor het Privacybeleid.
 2. Voor zover Partner persoonsgegevens ontvangt via de Site, bijvoorbeeld van niet-zakelijke gebruikers (hierna ‘Gebruikersgegevens’), mag Partner de Gebruikersgegevens alleen gebruiken voor het beoogde doel waarvoor deze werden verstrekt, dat wil zeggen om tijdig op de toepasselijke persoon te reageren of voor een anderszins geautoriseerde vorm van contact vanuit de gebruiker. Partner moet de vertrouwelijkheid van Gebruikersgegevens beschermen en een passende beveiliging instellen om Gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegankelijkheid voor derden. Partner mag dergelijke Gebruikersgegevens alleen delen voor zover toegestaan door de persoon waarop dergelijke Gebruikersgegevens betrekking hebben op voorwaarde dat Partner verantwoordelijk is voor het naleven van deze bepaling. Partner zal geen Gebruikersgegevens verkopen. Partner zal gebruikers niet op enige andere manier benaderen dan dat het gevolg is van het gebruik van de Site door de gebruiker en/of de Telecommunicatiewet.


Artikel 5 – Acceptabel gebruik

 1. Als Partner de Site gebruikt en via de Site in contact komt met medewerkers van Cafedeco of derden, stemt Partner ermee in om zich te houden aan algemeen aanvaarde fatsoenlijke omgangsnormen. In dat kader zal Partner zich ervan onthouden om te communiceren op een manier die bedreigend, intimiderend, inbreuk makend op privacy, beledigend, onrechtmatig, haatdragend, discriminerend, pornografisch of obsceen is.
 2. Onder acceptabel gebruik van de Site verstaan wij ook dat Partner niet probeert om de Site en achterliggende soft- en hardware te verstoren door middel van virussen, overbelasting, “overspoelen”, “spammen”, “laten crashen” of op een andere manier via malware ontregelen.
 3. Als een gebruiker van de Site zich niet houdt aan de regels voor acceptabel gebruik, behouden wij ons het recht voor om een Partner als gebruiker te blokkeren van toegang tot de Site, het abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat een recht op teruggave van reeds betaalde abonnementskosten bestaat en de gegevens van Partner te verwijderen.
 4. Het is mogelijk om op bepaalde gedeelten van de Site, een review (‘Review’) te plaatsen. De Review kan zien op een via het platform van Cafedeco aangeboden product of dienst van een derde. Om Reviews van toegevoegde waarde te laten zijn voor de Site, zal een Partner geen Reviews plaatsen bij eigen producten of diensten. Partner zal ook geen werknemer of anderszins financieel belanghebbenden bij de onderneming van Partner aansporen om een Review te plaatsen. Partner zal zich er ook van onthouden om (negatieve) Reviews te plaatsen bij een concurrent van Partner, anders dan een waarheidsgetrouwe en volledige Review die is gebaseerd op een eigen ervaring van Partner met het product of een dienst van de concurrent.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van Cafedeco jegens Partner

 1. Cafedeco faciliteert via de Site slechts een platform dat contact mogelijk maakt tussen geïnteresseerden in interieurproducten en –adviezen en de aanbieders van interieurproducten en –adviezen. Vanwege de slechts faciliterende rol van Cafedeco, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot schade wegens tegenvallende verkopen of aanvragen.
 2. Cafedeco wijst alle aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade af, waaronder maar niet beperkt tot schade voor Partner als gevolg van tegenvallende omzetten, gederfde inkomsten en aanspraken jegens Partner door via Cafedeco verkregen klanten.
 3. Indien en voor zover Cafedeco op enige wijze jegens Wedepartij aansprakelijk zou zijn, dan is elke aansprakelijkheid van Cafedeco beperkt tot het bedrag van de door Partner betaalde abonnementskosten in de aan het schadegeval voorafgaande zes maanden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van Partner jegens Cafedeco
Partner zal Cafedeco volledig schadeloos stellen voor en verdedigen tegen alle claims, schade, verliezen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), en andere uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit of voortvloeien uit schending door de Partner van enig deel van onze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot schending van intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van het Partner Materiaal of enig ander gebruik door Partner van de Site.

Artikel 8 – Geheimhouding

 1. Partner zal alle vertrouwelijke informatie, bestaande uit zowel mondelinge als schriftelijke informatie en documenten over Cafedeco en de samenwerking geheim houden. Deze geheimhouding geldt ook voor informatie die Partners aan gerelateerde partners hebben verstrekt.
 2. De verplichting tot geheimhouding blijft voor onbepaalde tijd gelden, dus ook na beëindiging van het abonnement.

Artikel 9 – Wijzigen van de voorwaarden en de Site
9.1  We behouden ons het recht voor om op elk moment:

 • deze Voorwaarden te wijzigen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;  
 • de Site te veranderen, inclusief het geheel of gedeeltelijk verwijderen of stopzetten van informatie of diensten of andere functies.

9.2 Alle wijzigingen die we in de Voorwaarden en de Site aanbrengen, worden direct van kracht tenzij je binnen 30 dagen aan ons kenbaar maakt dat je hier niet mee akkoord bent. Je voortdurende gebruik van de Site na zo’n wijziging beschouwen wij als je aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden en/of Site. Als je het niet eens bent met één van de updates van deze Voorwaarden en/of de Site, verzoeken wij je om de Site niet langer te gebruiken. Zorg ervoor dat je regelmatig naar de Site terugkeert om ervoor te zorgen dat je bekend bent met de meest recente versie van de Voorwaarden en de Site.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen
We gaan er natuurlijk van uit dat we geen geschil met elkaar krijgen. Mocht het echt niet lukken om er onderling uit te komen, dan zal rechtbank Amsterdam bevoegd zijn die daarbij zal oordelen naar Nederlands recht.